daŽtahastavinĮyaka
gajadaŽtavinĮyaka

DantahastavinĮyaka, G, KKh 57.94, 57.104
GajadantavinĮyaka / GajavinĮyaka, G, KKh 57.104