jeĎďheđaŻ paritaŻ paŮcasahasraliŮg┴ni tadaŮtaragatan┴m┴ni
m┴Ů▒avyeđaŻ đaŮkaređaŻ bh¬gun┴r┴yaĂaŻ j┴v┴l═đaŻ sumaŮt┴dityaŻ
bh═ĎaĂabhairav═ upasaŮghaneđaŻ bharadv┴jeđaŻ bh┴Ů▒═đaŻ aruĂeđaŻ
v┴jasaneyeđaŻ kaĂveđaŻ k┴ty┴yaneđaŻ v┴madeveđaŻ utyatheđaŻ hariteđaŻ g┴laveđaŻ
kuŮ▒eđaŻ kausumeđaŻ agnivarĂeđaŻ vaidhruveđaŻ vatseđaŻ parĂ┴deđaŻ
s¬ktuprascheđaŻ
karĂ┴deđaŻ v┴bhravyeđaŻ đ═lav¬tt═đaŻ cyavaneđaŻ đ┴laŮk┴yaneđaŻ kaliŮdameđaŻ
akrodhaneđaŻ kapotav¬t═đaŻ kaŮkeđaŻ kuŮtaleđaŻ kaŮďheđaŻ kahole-
đaŻ tuŮbugeđaŻ / matteđaŻ maruteđaŻ m┴gadheyeđaŻ j┴t┌-
karĂeđaŻ j┴tudh═đaŻ jaleđaŻ j┴lpeđaŻ j┴takeđaŻ eva-
m ┴d═ni paŮcasahasraliŮg┴ni 5000 atra sth┴pit┴ni

"JeĎďheđa is surrounded by five thousand Li╔gas, among them the [following] names are included: M┴Ů▒avyeđa, ¤aŮkaređa, Bh¬gun┴r┴yaĂa [etc. (see below)] Jaleđa, J┴lpeđa, J┴takeđa. Such is the beginning of the five thousand (5000) Li╔gas, that have been installed here."

The corresponding passage in KKh starts in chapter 65 with the verse:

jyeĎďheđvarasya parito y┴ni li╔g┴ni kumbhaja
t┴ni pa˝casahasr┴Ăi mun═n┴Ů siddhid┴ny alam.
65.1

"The Li╔gas that are all around JyeĎďheđvara, O Pot-born, are five thousand. They are able to give supernatural powers to the sages."

In the following verses a list of fortyeight Li╔gas is given, ending with:

j┴rudh═đaŮ jaleđaŮ ca j┴lmeđaŮ j┴lakeđvaram
evam┴d═ni li╔g┴ni ayut┴rdh┴ni kumbhaja
65.20ab

"J┴rudh═đa, and Jaleđa, J┴lmeđa, J┴lakeđvara. Such is the beginning of the five thousand Li╔gas, O Pot-born."

The following can therefore be read like a concordance of Sukula┤s inscription and the description of the JyeĎďheđvara "cluster" in KKh 65:

JeĎďheđa / JyeĎďheđvara, L, KKh see chap. 63, as well as 57.102b-3; 65.1-2; 65.37, 44, 82; 66.1, 7; 69.164; 73.59-62; 97.166
M┴Ă▒avyeđa, L, KKh 65.3; 97.196
¤a╔kaređa, L, KKh 17.125-26; 65.4; 83.43-5
Bh¬gun┴rayaĂa, V, KKh 65.4
J┴v┴l═đa / J┴b┴l═đa, L, KKh 65.5
Sumant┴ditya / ¤reĎďh┴ditya (installed by Sumantu), └, KKh 65.6
Bh═ĎaĂabhairav═, Bh, KKh 65.7
Upasa╔ghaneđa / Upaja╔ghani, KKh 65.8
Bharadv┴jeđa / Bh┴radv┴jeđvara, L, KKh 65.9
Bh┴Ă▒═đ┴ / M┴dr═đvara (?), L, KKh 65.9
AruĂeđa / AruĂi, L, KKh 65.10
V┴jasaneyeđa, L, KKh 65.11
KaĂveđa, L, KKh 65.12
K┴ty┴yaneđa, L, KKh 65.12; 68.66; 97.258
V┴madeveđa, L, KKh 65.12; 100.87
Utyatheđa/Autathyeđvara, L, KKh 65.12
Hariteđa, L, KKh 65.13
G┴laveđa, L, KKh 65.13
KuĂ▒eđa, L, 97.104-6  (see also Kumbhi, L, KKh 65.13, suggested by KKh-context)
Kausumeđa, L, KKh 65.13
AgnivarĂeđa, L, KKh 65.14
Vaidhraveđa / Naidhruveđvara, L, KKh 65.14
Vatseđa, L, KKh 65.14
ParĂ┴deđa, L, KKh 65.14
S¬ktuprascheđa / Saktruprastheđa, L, KKh 65.15
KarĂ┴deđa / KaĂ┴deđa, L, KKh 65.15
V┴bhravyeđa / B┴bhraveyeđvara, L, KKh 65.16
¤═lav¬tt═đa, L, KKh 65.16
Cyavaneđa, L, KKh 65.16
¤┴la╔k┴yaneđa / ¤┴la╔k┴yanakeđvara, L, KKh 65.16
Kalindameđa, L, KKh 65.17
Akrodhaneđa, L, KKh 65.17
Kapotav¬t═đa / Kapotav¬tt═đa, L, KKh 65.17
Ka╔keđa, L, KKh 65.17
Kuntaleđa, L, KKh 65.17
KaĂďheđa, L, KKh 65.18
Kaholeđa, L, KKh 65.18
Tumbugeđa, L, KKh 65.18
Matteđa / Mata╔geđa, L, KKh 65.18
Maruteđa / Marutteđa, L, KKh 65.18
M┴gadheyeđa / Magadheyeđvara, L, KKh 65.18
J┴t┌karĂeđa, L, KKh 65.19
J┴tudh═đa, L, KKh 65.19
Jaleđa, L, KKh 65.19
J┴lpeđa / J┴lmeđa, L, KKh 65.19
J┴takeđa / J┴lakeđvara, L, KKh 65.19