sumukhavin┴yaka gaja r┴jeđaŻ

Sumukhavin┴yaka, G, KR 10.18
Gaja / Gajavin┴yaka, G, KKh 57.104
R┴jeđa / R┴jar┴jeđa, L, KKh 100.88-90